Archive | TUT Android Video

[Video Android] Chữa bài tập về ListView Và Database Sqlite

Chữa bài tập ListView – Thay ảnh item theo thông số nào đó. 1. Thiết kế giao diện: https://www.youtube.com/watch?v=4qfSnG7To4w 2. Thiết kế item và đối tượng: https://youtu.be/nuaeL10J_ko 3. Tạo adapter với ảnh thay đổi: https://youtu.be/QhdYym-ihE0 4. Thêm dữ liệu, hiện dữ liệu sang activity khac: https://youtu.be/FE4LWvr_XVc 5. Chạy, tìm lỗi, sửa lỗi: https://youtu.be/GqtVei69UcE Download code: https://gitlab.com/android-teach/listview-image-item Chữa bài tập SQLite – Quản lý sinh viên 1. Thiết kế giao diện: https://youtu.be/kDlDj9ZKsdE 2. Thiết kế giao […]

[Video Android] Database Sqlite P8 – Sửa database (tiếp)

Tiếp tục video hướng dẫn sửa database sqlite trong android

[Video Android] Database Sqlite P8 – Sửa database

Video hướng dẫn sửa database sqlite android.

[Video Android] Dataabse Sqlite P6 – Hiển thị dữ liệu lên ListView (tiếp)

Tiếp tục video hướng dẫn hiển thị dữ liệu trong database sqlite android lên ListView

[Video Android] Database Sqlite P6 – Hiển thị dữ liệu lên ListView

Video hướng dẫn lấy và hiển thị dữ liệu trong database sqlite android lên ListView

[Video Android] Database sqlite P5 – Thêm dữ liệu vào bảng (tiếp)

Phần tiếp theo của video hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng database sqlite

[Video Android] Database Sqlite P7 – Xoá trong database khi nhấn giữ item ListView

Video hướng dẫn xoá dữ liệu trong database sqlite khi nhấn giữ item ListView

[Video Android] Database sqlite P3 – Chèn dữ liệu mẫu

Video hướng dẫn các bạn chèn dữ liệu mẫu vào database

[Video Android] Database Sqlite P4 – Lấy dữ liệu trong database

Video hướng dẫn lấy dữ liệu trong database sqlite android.

[Video Android] Database sqlite P5 – Thêm dữ liệu vào bảng

Video hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng trong database sqlite android.