[Video Android] Chữa bài tập về ListView Và Database Sqlite

Chữa bài tập ListView – Thay ảnh item theo thông số nào đó.

1. Thiết kế giao diện: https://www.youtube.com/watch?v=4qfSnG7To4w
2. Thiết kế item và đối tượng: https://youtu.be/nuaeL10J_ko
3. Tạo adapter với ảnh thay đổi: https://youtu.be/QhdYym-ihE0
4. Thêm dữ liệu, hiện dữ liệu sang activity khac: https://youtu.be/FE4LWvr_XVc
5. Chạy, tìm lỗi, sửa lỗi: https://youtu.be/GqtVei69UcE

Chữa bài tập SQLite – Quản lý sinh viên

1. Thiết kế giao diện: https://youtu.be/kDlDj9ZKsdE
2. Thiết kế giao diện (tiếp): https://youtu.be/SBrrYSZ_NyM
3. Click button reset: https://youtu.be/MAR8srNOwdg
4. Tạo database: https://youtu.be/5MWJ7P9_xug
5. Thêm sinh viên: https://youtu.be/3WpNPEZ-5ug
6. Xóa sinh viên: https://youtu.be/aB7nV4OSyOM