[Video Android] Database sqlite P3 – Chèn dữ liệu mẫu

Video hướng dẫn các bạn chèn dữ liệu mẫu vào database