[Video Android] Database Sqlite P7 – Xoá trong database khi nhấn giữ item ListView

Video hướng dẫn xoá dữ liệu trong database sqlite khi nhấn giữ item ListView