[Video Android] Database sqlite P5 – Thêm dữ liệu vào bảng

Video hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng trong database sqlite android.