[Video Android] Database sqlite P5 – Thêm dữ liệu vào bảng (tiếp)

Phần tiếp theo của video hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng database sqlite