[Video Android] ListView P3 – Thêm dữ liệu vào ListView

Video này hướng dẫn các bạn thêm dữ liệu vào ListView