[Video Android] ListView P4 – Click item ListView

Video này hướng dẫn các bạn bắt sự kiện click item trong Listview