[Video Android] ListView P1 – Tạo ListView

Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ListView. ListView để hiển thị một danh sách nào đó.