[Video Android] ListView P2 – Hiển thị dữ liệu lên ListView

Trong video này, mình hướng dẫn các bạn hiển thị dự liệu lên ListView