[Video Android] ListView P6 – Nhấn giữ xoá item trong ListView

Video hướng dẫn cách xoá item trong ListView khi nhấn giữ item